۸۵مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ تیر ۹۰
کامپیوترهای کوانتومی
دکتر لاله معمارزاده
دانشگاه صنعتی شریف