۹۱مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۵ دی ۹۰
طبقه بندی سطوح ناهموار
دکتر شاهین روحانی
دانشگاه صنعتی شریف