۹۵مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۱ خرداد ۹۱
مکانیک آماری، پلی میان دنیای اتم ها و رفتار مواد
دکتر ابوالحسن واعظی
پژوهشگاه دانش های بنیادی