۹۹مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۱ آبان ۹۱
نوبل ۲۰۱۲ و آینده‌ی پیش روی محاسبات کوانتمی
دکتر علی رضا خانی
دانشگاه صنعتی شریف