۱۰۲مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۲ بهمن ۹۱
طبیعت، تقارن مقیاس و پدیده‌های بحرانی
دکتر سامان مقیمی
دانشگاه صنعتی شریف