۱۰۳مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۷ اسفند ۹۱
شهاب سنگ هایی که از نزدیک ما میگذرند
دکتر محمد تقی میرترابی
دانشگاه الزهرا