۱۰۹مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ آبان ۹۲
هیگز و کشف آن
دکتر فرهاد اردلان
دانشگاه صنعتی شریف