۱۱۲مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۵ اسفند ۹۲
ستاره های چگال
دکتر حمید رضا مشفق
دانشگاه تهران