۱۱۳مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۱ اردیبهشت ۹۳
کشف نشانه های امواج گرانش اولیه بر روی نقشه ی پلاریزاسیون تابش زمینه ای کیهان
دکتر سهراب راهوار
دانشگاه صنعتی شریف