۱۱۵مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۲ تیر ۹۳
فیزیک، هنر و باستان شناسی
خانم فرانک بحر العلومی
پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی