۱۱۸مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۷ مهر ۹۳
آیا ابعاد جهان بیش از آن است که میبینیم؟
دکتر حمیدرضا سپنجی
دانشگاه شهید بهشتی