۱۲۰مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۳ آذر ۹۳
گرانش و اصل هولوگرافی
دکتر محسن علیشاهیها
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی