۱۲۳مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۴ اسفند ۹۳
کیهان اولیه: از نظریه تا مشاهدات رصدی
دکتر حسن فیروزجاهی
پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM )