۱۲۴مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۷ اردیبهشت ۹۴
نظريه پيچيدگی و پديده رفتارهای جمعی
دکتر غلامرضا جعفری
دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی