۱۲۵مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۴ خرداد ۹۴
سراب تصویر شیئی در سطح تخت زمین است
استاد محمد تقی توسلی
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران