۱۳۰مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۴ آبان ۱۳۹۴
سرگذشت نوترینو (به مناسبت اعطای جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۵)
دکتر مسعود مهجور شفیعی
دانشکده فیزیک - دانشگاه تهران