۱۳۳مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۵ بهمن ۹۴
مقدمه ای بر دوگانی پیمانه ای - گرانشی و کاربردهای آن
دکتر محمد علی اکبری
دانشکده فیزیک - دانشگاه شهید بهشتی