۱۳۶مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۳ خرداد ۹۵
پرینت سه بعدی
دکتر محمد رضا ریاحی دهکردی
دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی