۱۳۷مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۱۴ تیر ۹۵
آینده ای روشن تر با نور و فوتونیک
دکتر عزالدین مهاجرانی
پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی