۱۴۲مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۱ آذر ۹۵
هیدروژن خورشیدی، راه حلی برای بحران انرژی و محیط زیست
خانم دکتر نعیمه ناصری
دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف