۱۴۴مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۴ بهمن ۹۵
برگزار نمی شود
عدم اعلام آمادگی سخنران