۱۵۰مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ شهریور ۹۶
لغو جلسه باشگاه شهریور ماه
با توجه به برگزاری کنفرانس فیزیک ایران، جلسه این ماه لغو می گردد.
به امید دیدار شما در باشگاه مهرماه