۱۵۶مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۷ اسفند ۹۶
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
اصطکاک، یک مشکل قدیمی
دکتر شاهین روحانی
دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف