۱۵۸مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۷ خرداد ۹۷
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
رابطه داستان گویی و کیهان شناسی
نیما خسروی
دانشکده فیزیک - دانشگاه شهید بهشتی