۱۵۹مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۴ تیر ۹۷
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
نقش نور در تامین انرژی
یاسر عبدی
دانشکده فیزیک - دانشگاه تهران