۱۶۷مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۲ اردیبهشت ۹۸
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
گرانش جرم­دار جای­گزینی برای ماده تاریک
یوسف ثبوتی
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان