۱۷۲مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۱۳ آبان ۹۸
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
سیستمهای پیچیده، فیزیک و اقتصاد
علی حسینی
دانشگاه شهید بهشتی