۱۷۳مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۴ آذر ۹۸
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
استاتیک و دینامیک مواد دانه ای: ساختار های نامنظم و منظم
سید مهدی واعظ علایی
دانشگاه تهران