۱۷۴مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۲ دی ۹۸
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
جایزه نوبل ۲۰۱۹
سهراب راهوار و نیما خسروی
دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی