۱۷۸مین
جلسه
محل برگزاری: به صورت مجازی
 ۲ تیر ۹۹
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۹۹ درصد نامرئی
نیایش افشردی
دانشگاه واترلو و موسسه پریمیتر