۱۷۹مین
جلسه
محل برگزاری: به صورت مجازی
 ۶ مرداد ۹۹
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
یک کیلو گرم چقدر است؟ کتاب‌های درسی از سال آینده باید تغییر کنند.
محمدرضا اجتهادی
دانشگاه صنعتی شریف