۱۸۰مین
جلسه
محل برگزاری: به صورت مجازی
 ۳ شهریور ۹۹
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
چگونه علم را از شبه علم متمايز کنيم؟
رضا منصوری
دانشگاه صنعتی شريف