۱۸۲مین
جلسه
محل برگزاری: به صورت مجازی
 ۵ آبان ۹۹
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
سیاهچاله: واقعیتی اجتناب ناپذیر
فاطمه شجاعی
دانشگاه تهران