۱۸۳مین
جلسه
محل برگزاری: به صورت مجازی
 ۳ آذر ۱۳۹۹
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
فیزیک و علوم اجتماعی محاسباتی
طاها یاسری
دانشکده جامعه شناسی دانشگاه دوبلین، ایرلند