۱۸۵مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۶ بهمن ۹۹
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
ستاره‌های نوترونی و پیشرفت‌های اخیر
حمیدرضا مشفق
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران