۱۹۳مین
جلسه
محل برگزاری: www.psi.ir/room/bashgah
 ۳ آبان ۱۴۰۰
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰
نظم پنهان در سیستمهای نامنظم شیشه ای
ابوالفضل رمضانپور
دانشگاه شیراز