۱۹۴مین
جلسه
محل برگزاری: www.psi.ir/room/bashgah
 ۱ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰
از سلول تا کوارک مطالعه با استفاده از شتابدهنده‌های ذرات و تکنیک برخورد
مسعود مهجورشفیعی
دانشگاه تهران