۲۱۰مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۳ مرداد ۰۲
ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰
شبیه سازی سیاهچاله ها در آزمایشگاه با استفاده از فراماده
علی اصغر پرویزی
دانشگاه تهران و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی