۲۱۵مین
جلسه
محل برگزاری: سالن آمفی تئاتر دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۱ خرداد ۰۳
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰
درخشش‌های گاما
محمدتقی میرترابی
دانشکده فیزیک دانشگاه الزهرا