فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۷۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۸۱         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۹
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۷۳         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱۰۱ کیومرث شهابی وابسته
۱۰۲ کیومرث کمالی‌مقدم پیوسته
۱۰۳ کیومرث منصوری پیوسته
۱۰۴ کیومرث کرمی پیوسته
۱۰۵ کیومرث نهاردانی دانشجویی
۱۰۶ کیومرث دری باغبادرانی پیوسته
۱۰۷ کیواندخت صورتگر دانشجویی
۱۰۸ کیوان احمدی پیوسته
۱۰۹ کیوان اسفرجانی پیوسته
۱۱۰ کیوان شیخی وابسته
۱۱۱ کیوان جباری دانشجویی
۱۱۲ کیوان آقابابائی سامانی پیوسته
۱۱۳ کیوان زرین پور وابسته
۱۱۴ کیوان داروئی دیوشلی دانشجویی
۱۱۵ کیهاندخت کریمی شهری پیوسته
۱۱۶ کیمیا نیک پسند دانشجویی
۱۱۷ کیمیا قان‌بیگی دانشجویی
۱۱۸ کیمیا محمدی دانشجویی
۱۱۹ کیمیا محرمی دانشجویی
۱۲۰ کیمیا فلاح دانشجویی
۱۲۱ کیلان راست‌بین دانشجویی
۱۲۲ کیخسرو خجیر دانشجویی
۱۲۳ کیانوش منادی طبری دانشجویی
۱۲۴ کیانوش دینی پیوسته
۱۲۵ کیانوش کارگر دانشجویی
۱۲۶ کیاندخت رناسی دانشجویی
۱۲۷ کیانا محمدی دانشجویی
۱۲۸ کیارش کیانتاژ دانشجویی
۱۲۹ کیارش نیک‌نژاد دانشجویی
۱۳۰ کوروش ابراهیم‌نژادگرجی دانشجویی
۱۳۱ کوروش نوذری پیوسته
۱۳۲ کوروش براری دانشجویی
۱۳۳ کوروش آقایار قره باغ پیوسته
۱۳۴ کوروش رحیمی دانشجویی
۱۳۵ کورش پارسا دانشجویی
۱۳۶ کورش پاشاییان‌اخا دانشجویی
۱۳۷ کورش شمشادی‌یزدی دانشجویی
۱۳۸ کورش جاویدان پیوسته
۱۳۹ کورش عادل وابسته
۱۴۰ کورش لؤلویی دانشجویی
۱۴۱ کورش صادقی گیلده دانشجویی
۱۴۲ کورش صابر دانشجویی
۱۴۳ کوثرالسادات موسوی طاها دانشجویی
۱۴۴ کوثر رضوانی دانشجویی
۱۴۵ کوثر شهبازی دانشجویی
۱۴۶ کوثر صفری دانشجویی
۱۴۷ کمیل سعیدآبادی دانشجویی
۱۴۸ کمیل بابائی ولنی پیوسته
۱۴۹ کمیل کمیجانی دانشجویی
۱۵۰ کمال اسدی پیوسته

صفحه قبلی  ۱  ۲   ۳   ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۰ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com