فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۲۲۰
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۳۴         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۶
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۳۵۷         تعداد سایر اعضا: ۱۳

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱۰۱ یاسر حاجتی پیوسته
۱۰۲ یاسر رضایی هفتادر وابسته
۱۰۳ یاسر بالطف دانشجویی
۱۰۴ یاسر محمدی واحد پیوسته
۱۰۵ کیومرث کرمی پیوسته
۱۰۶ کیومرث نهاردانی دانشجویی
۱۰۷ کیومرث منصوری پیوسته
۱۰۸ کیومرث شهابی وابسته
۱۰۹ کیومرث کمالی‌مقدم پیوسته
۱۱۰ کیومرث دری باغبادرانی پیوسته
۱۱۱ کیواندخت صورتگر دانشجویی
۱۱۲ کیوان آقابابائی سامانی پیوسته
۱۱۳ کیوان جباری دانشجویی
۱۱۴ کیوان اسفرجانی پیوسته
۱۱۵ کیوان شیخی وابسته
۱۱۶ کیوان احمدی پیوسته
۱۱۷ کیوان زرین پور وابسته
۱۱۸ کیوان داروئی دیوشلی دانشجویی
۱۱۹ کیهاندخت کریمی شهری پیوسته
۱۲۰ کیمیا قان‌بیگی دانشجویی
۱۲۱ کیمیا نیک پسند دانشجویی
۱۲۲ کیمیا محمدی دانشجویی
۱۲۳ کیمیا رضائی کلج دانشجویی
۱۲۴ کیمیا فلاح دانشجویی
۱۲۵ کیمیا محرمی دانشجویی
۱۲۶ کیمیا قاسمی ارزنانی دانشجویی
۱۲۷ کیلان راست‌بین دانشجویی
۱۲۸ کیخسرو خجیر دانشجویی
۱۲۹ کیانوش دینی پیوسته
۱۳۰ کیانوش کارگر دانشجویی
۱۳۱ کیانوش منادی طبری دانشجویی
۱۳۲ کیاندخت رناسی دانشجویی
۱۳۳ کیانا محمدی دانشجویی
۱۳۴ کیارش نیک‌نژاد دانشجویی
۱۳۵ کیارش کیانتاژ دانشجویی
۱۳۶ کوروش براری دانشجویی
۱۳۷ کوروش نوذری پیوسته
۱۳۸ کوروش آقایار قره باغ پیوسته
۱۳۹ کوروش ابراهیم‌نژادگرجی دانشجویی
۱۴۰ کوروش رحیمی دانشجویی
۱۴۱ کورش جاویدان پیوسته
۱۴۲ کورش پارسا دانشجویی
۱۴۳ کورش شمشادی‌یزدی دانشجویی
۱۴۴ کورش لؤلویی دانشجویی
۱۴۵ کورش پاشاییان‌اخا دانشجویی
۱۴۶ کورش عادل وابسته
۱۴۷ کورش صادقی گیلده دانشجویی
۱۴۸ کورش صابر دانشجویی
۱۴۹ کوثرالسادات موسوی طاها دانشجویی
۱۵۰ کوثر شهبازی دانشجویی

صفحه قبلی  ۱  ۲   ۳   ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۵ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com