فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۸۳۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۵۰         تعداد اعضای وابسته: ۱۲۹۸
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۰۷۵         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ محمد ابراهیم آئینه وند دانشجویی
۲ ساحله آئینی کوایی دانشجویی
۳ بهنام آبائی قره بابایی دانشجویی
۴ نرگس آباد دانشجویی
۵ سمیرا آبباریکی دانشجویی
۶ سجاد آببر دانشجویی
۷ مسلم آبدارباشی دانشجویی
۸ احسان آبدهنده دانشجویی
۹ حسن آبسالان پیوسته
۱۰ الهام آبکار دانشجویی
۱۱ ابوالفضل آبیار دانشجویی
۱۲ شاهین آتشبارتهرانی پیوسته
۱۳ امیر سعید آتشی دانشجویی
۱۴ مهدی آتشی پیوسته
۱۵ زهرا آجرلو دانشجویی
۱۶ مصطفی آخته دانشجویی
۱۷ سمیه آخوندی دانشجویی
۱۸ ماندانا آخوندی پیوسته
۱۹ علیرضا آخوندی شیرگ دانشجویی
۲۰ میثم آخیش جان دانشجویی
۲۱ فرزین آدابی دانشجویی
۲۲ ثاره آدابی قمی دانشجویی
۲۳ زهرا آدینه دانشجویی
۲۴ علی آدینه پیوسته
۲۵ انسیه آدینه دانشجویی
۲۶ فاطمه آدینه وند دانشجویی
۲۷ کمال آذرآباد وابسته
۲۸ آرزو آذربایجانی دانشجویی
۲۹ اعظم آذربایجانی وابسته
۳۰ شادی آذربین بوساری دانشجویی
۳۱ حسن آذرپور وابسته
۳۲ فرشته آذرخرمن دانشجویی
۳۳ حدیث آذرشب دانشجویی
۳۴ عاطفه آذرگشب دانشجویی
۳۵ محمدنقی آذرمنش (بازنشسته) پیوسته
۳۶ مجید آذرنگ پیوسته
۳۷ فرانک آذرنوش دانشجویی
۳۸ بهاره آذروند پیوسته
۳۹ مینا آذری دانشجویی
۴۰ سعید آذری دانشجویی
۴۱ حامد آذری نجف آبادی دانشجویی
۴۲ رباب آذری‌میلانی وابسته
۴۳ نرگس آراسته دانشجویی
۴۴ مجید آرام پیوسته
۴۵ نازنین آرام دانشجویی
۴۶ مریم آرام وابسته
۴۷ محمدزاهد آرام دانشجویی
۴۸ رضا آرام دانشجویی
۴۹ میترا آرامی دانشجویی
۵۰ آرمین آرامی دانشجویی

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۷ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com