فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۷۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۸۱         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۹
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۷۳         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱۵۱ حسین تولا پیوسته
۱۵۲ محمدرضا حنطه زاده پیوسته
۱۵۳ سعید برادران دیلمقانی پیوسته
۱۵۴ محمدحسین طیرانی‌نجاران پیوسته
۱۵۵ سلیمه کیمیاگر پیوسته
۱۵۶ مهران مشفقی پیوسته
۱۵۷ مریم نعمتی پیوسته
۱۵۸ فاضل جهانگیری پیوسته
۱۵۹ محمد رستمی پیوسته
۱۶۰ منصوره باقری‌دربندی پیوسته
۱۶۱ شهرام کاظمی پیوسته
۱۶۲ ابراهیم محمدی رازی پیوسته
۱۶۳ پیوند طاهرپرور پیوسته
۱۶۴ امیر آقاجانی پیوسته
۱۶۵ اعظم حضرتی پیوسته
۱۶۶ محمدعلی فصیحی آقبلاغ پیوسته
۱۶۷ معصومه یارمحمدی سطری پیوسته
۱۶۸ بهرام روغنی پیوسته
۱۶۹ راضیه تقی ابادی پیوسته
۱۷۰ آزاده حقیقت زاده پیوسته
۱۷۱ صفدر حبیبی پیوسته
۱۷۲ مریم نصیری پیوسته
۱۷۳ علیرضا مختاری امیرمجدی پیوسته
۱۷۴ رقیه تقوی پیوسته
۱۷۵ سعید انصاری فرد پیوسته
۱۷۶ نسیم مالکی پیوسته
۱۷۷ میترا قائمی پیوسته
۱۷۸ سیدعلی اصغر علوی پیوسته
۱۷۹ محمدرضا عربی پیوسته
۱۸۰ سیده زهره آقامیری پیوسته
۱۸۱ مهدی دهقانی پیوسته
۱۸۲ خدیجه اکبری پیوسته
۱۸۳ فرهاد دارابی پیوسته
۱۸۴ امیر کریمی پیوسته
۱۸۵ رامین گلستانیان پیوسته
۱۸۶ پروین صادقی یامچی پیوسته
۱۸۷ شاهین احمدی پیوسته
۱۸۸ محمد زیرک پیوسته
۱۸۹ محمدرضا خانلری پیوسته
۱۹۰ سیداحمد کتابی پیوسته
۱۹۱ حسن رئیسیان پیوسته
۱۹۲ سعیده صادقیان پیوسته
۱۹۳ ابراهیم عطاران کاخکی پیوسته
۱۹۴ مینا برادران پیوسته
۱۹۵ فرشاد فرشید پیوسته
۱۹۶ مسعود جزایری پیوسته
۱۹۷ رحیم نادرعلی پیوسته
۱۹۸ سعید رحیمی‌موقر پیوسته
۱۹۹ اکبر جعفری دولاما پیوسته
۲۰۰ محمدمهدی محمدی پیوسته

صفحه قبلی  ۱  ۲  ۳   ۴   ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۰ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com