دوره‌های قبل
هئیت مدیره دوره اول (۱۳۶۴)

اعضای اصلی
 • دکتر رضا منصوری، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
 • دکتر سیدمحمد امینی، دانشگاه صنعتی اصفهان (خزانه دار )
 • دکتر یوسف ثبوتی، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
 • دکتر محمدتقی توسلی، دانشگاه تهران
 • دکتر مهدی گلشنی، دانشگاه صنعتی شریف

اعضای علی‌البدل
 • دکتر علی افشاربکشلو، دانشگاه تهران
 • دکتر مهدی برکشلی، دانشگاه تهران
 • دکتر محمد لامعی رشتی ، سازمان انرزی اتمی ایران


هئیت مدیره دوره دوم (۱۳۶۵)

اعضای اصلی
 • دکتر رضا منصوری، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
 • دکتر یوسف ثبوتی، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
 • دکتر مهدی گلشنی، دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر سیدمحمد امینی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دکتر محمدتقی توسلی، دانشگاه تهران

اعضای علی‌البدل
 • دکتر منیژه رهبر، دانشگاه تهران
 • دکتر رحیم کوهی فایق، دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر حسام الدین ارفعی، دانشگاه صنعتی شریف


هئیت مدیره دوره سوم (۱۳۶۷)

اعضای اصلی
 • دکتر یوسف ثبوتی، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان(رئیس)
 • دکتر منیژه رهبر، دانشگاه تهران
 • دکتر سیدمحمد امینی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دکتر مهدی گلشنی، دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر عزت الله ارضی، دانشگاه تهران

اعضای علی‌البدل
 • دکتر صمد فرخی، دانشگاه تهران
 • دکتر محمد لامعی رشتی، سازمان انرزی اتمی ایران

بازرسان
 • دکتر ابوالقاسم جلایر، دانشگاه تهران ( بازرس)
 • دکتر حسن عزیزی، دانشگاه شهیدبهشتی (بازرس علی البدل)


هئیت مدیره دوره چهارم (۱۳۷۲-۱۳۶۹)

اعضای اصلی
 • دکتر رضا منصوری، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
 • دکتر اعظم پورقاضی، دانشگاه اصفهان (نایب رئیس)
 • دکتر حبیب تجلی، دانشگاه تبریز ( خزانه دار)
 • دکتر مهدی صفا اصفهانی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دکتر مجتبی جعفرپور، دانشگاه شهیدچمران اهواز

اعضای علی‌البدل
 • دکتر صمد فرخی، دانشگاه تهران
 • دکتر جمشید قنبری، دانشگاه فردوسی مشهد

بازرسان
 • دکتر ابوالقاسم جلایر، دانشگاه تهران ( بازرس اصلی 69)
 • دکتر اکبر زنده‌نام، دانشگاه اراک، (بازرس علی البدل 69)
 • دکتر ابوالقاسم جلایر، دانشگاه تهران ( بازرس اصلی 70)
 • دکتر محمدهادی هادیزاده، دانشگاه فردوسی مشهد (بازرس علی البدل 70)
 • دکتر عزت‌الله ارضی، دانشگاه تهران (بازرس اصلی 71)
 • دکتر محمدهادی هادیزاده ، دانشگاه فردوسی مشهد (بازرس علی البدل71)

 در سال 71 مدت بازرسی از یکسال به سه سال تغییر یافت. و با توجه به شرایط اضطراری مجمع عمومی انجمن در سال 1374 با رای گیری از اعضای پیوسته قرار شد بازرسان (دکتر ارضی و دکتر هادیزاده) تا پایان شهریور 1375 در سمت خود باقی بمانند.

1372 درخواست ثبت انجمن توسط هیئت موسس : دکتر اعظم پورقاضی – دکتر محمدتقی توسلی – دکتر یوسف ثبوتی – دکتر مهدی گلشنی و دکتر رضا منصوریهئیت مدیره دوره پنجم (۱۳۷۵-۱۳۷۲)

اعضای اصلی
 • دکتر رضا منصوری، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
 • دکتر منیژه رهبر، دانشگاه تهران (نایب رئیس )
 • دکتر اعظم پورقاضی، دانشگاه اصفهان (خزانه دار)
 • دکتر مجتبی جعفرپور، دانشگاه شهیدچمران اهواز
 • دکتر محمدتقی توسلی، دانشگاه تهران

اعضای علی‌البدل
 • دکتر صمد فرخی، دانشگاه تهران
 • دکتر جمشید قنبری، دانشگاه فردوسی مشهد

بازرسان
 • دکتر عزت‌الله ارضی، دانشگاه تهران ( بازرس اصلی)
 • دکتر محمدهادی هادی‌زاده ، دانشگاه فردوسی مشهد ( بازرس علی‌البدل)هئیت مدیره دوره ششم (۱۳۷۸-۱۳۷۵)

اعضای اصلی
 • دکتر یوسف ثبوتی، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان(رئیس)
 • دکتر منیژه رهبر، دانشگاه تهران (نایب رئیس)
 • دکتر عزت‌الله ارضی، دانشگاه تهران (خزانه دار)
 • دکتر محمدتقی توسلی، دانشگاه تهران
 • دکتر محمد لامعی رشتی، سازمان انرژی اتمی ایران

اعضای علی‌البدل
 • دکتر محمدرضا حیدری خواجه‌پور، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
 • دکتر جمشید قنبری، دانشگاه فردوسی مشهد

بازرسان
 • دکتر ابراهیم عطاران کاخکی، دانشگاه فردوسی مشهد ( بازرس اصلی)
 • دکتر حسین قرائتی، بیمارستان امام خمینی (ره) (بازرس علی البدل)


هئیت مدیره دوره هفتم (۱۳۸۱-۱۳۷۸)


اعضای اصلی
 • دکتر رضا منصوری، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
 • دکتر حسام‌الدین ارفعی، دانشگاه صنعتی شریف (نایب رئیس)
 • دکتر عزت‌الله ارضی، دانشگاه تهران (خزانه دار)
 • دکتر حبیب تجلی، دانشگاه تبریز
 • دکتر اعظم پورقاضی، دانشگاه اصفهان

اعضای علی‌البدل
 • دکتر جمشید قنبری، دانشگاه فردوسی مشهد   
 • دکتر محمد لامعی رشتی، سازمان انرزی اتمی ایران

بازرسان
 • دکتر محمود مرادی، دانشگاه شیراز (بازرس اصلی)
 • دکتر ابراهیم عطاران کاخکی، دانشگاه فردوسی مشهد (بازرس علی البدل)


هئیت مدیره دوره هشتم (۱۳۸۴-۱۳۸۱)


اعضای اصلی
 • دکتر رضا منصوری، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
 • دکتر حسام‌الدین ارفعی، دانشگاه صنعتی شریف (نایب رئیس)
 • دکتر احمد شریعتی، دانشگاه الزهرا ( خزنه دار)
 • دکتر حبیب تجلی، دانشگاه تبریز
 • دکتر جمشید قنبری، دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای علی‌البدل
 • دکتر سعدالله نصیری قیداری، دانشگاه زنجان
 • دکتر مجتبی جعفرپور، دانشگاه شهید چمران اهواز

بازرسان
 • دکتر عزت‌الله ارضی، دانشگاه تهران (بازرس اصلی)
 • دکتر محمود مرادی، دانشگاه شیراز (بازرس علی البدل)


هئیت مدیره دوره نهم (۱۳۸۷-۱۳۸۴)

اعضای اصلی

 • دکتر عزت‌الله ارضی، دانشگاه تهران (رئیس)
 • دکتر مجتبی جعفرپور، دانشگاه شهید چمران اهواز (نایب رئیس)
 • دکتر جمشید قنبری، دانشگاه فردوسی مشهد (خزانه دار)
 • دکتر صمد سبحانیان، دانشگاه تبریز
 • دکتر محمدرضا رحیمی‌تبار، دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر محمدرضا اسکندری، دانشگاه شیراز

اعضای علی‌البدل
 • دکتر محمدرضا اسکندری، دانشگاه شیراز
 • دکتر منصور وصالی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

بازرسان
 • دکتر سالار باهر، دانشگاه لرستان (بازرس اصلی)
 • دکتر محمدحسین طیرانی، دانشگاه فردوسی مشهد (بازرس علی البدل)هئیت مدیره دوره دهم (۱۳۹۰-۱۳۸۷)

اعضای اصلی

 • دکتر هادی اکبرزاده، دانشگاه صنعتی اصفهان (رئیس )
 • دکتر سعدالله نصیری قیداری، دانشگاه زنجان (نایب رئیس)
 • دکتر محمدرضا اجتهادی، دانشگاه صنعتی شریف (خزانه دار)
 • دکتر عزت‌الله ارضی، دانشگاه تهران
 • دکتر فرهاد اردلان، دانشگاه صنعتی شریف
 
اعضای علی‌البدل

 • دکتر حمیدرضا سپنجی، دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر محمدرضا اسکندری، دانشگاه شیراز
 
بازرسان

 • سالار باهر، دانشگاه لرستان (بازرس اصلی)
 • ابوالقاسم عوض‌پور، دانشگاه یاسوج (بازرس علی البدل)هئیت مدیره دوره یازدهم (۱۳۹۳-۱۳۹۰)

اعضای اصلی

    * هادی اکبرزاده، دانشگاه صنعتی اصفهان (رئیس)
    * سعدالله نصیری قیداری، دانشگاه زنجان ( نایب رئیس)
    * محمدرضا اجتهادی، دانشگاه صنعتی شریف  (خزانه دار)
    * اعظم ایرجی‌زاد، دانشگاه صنعتی شریف
    * حمیدرضا مشفق، دانشگاه تهران

اعضای علی‌البدل

    * حمیدرضا سپنجی، دانشگاه شهیدبهشتی
    * ایرج کاظمی نژاد ، دانشگاه شهیدچمران اهواز

بازرسان

    * کیوان آقابابایی سامانی، دانشگاه صنعتی اصفهان (بازرس اصلی)
    * عبدالمحمود داورپناه، دانشگاه سیستان و بلوچستان (بازرس علی البدل ) 

 

هئیت مدیره دوره دوازدهم (۱۳۹۶-۱۳۹۳)

اعضای اصلی هیئت مدیره
    * شاهین روحانی، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
    * حمیدرضا مشفق، دانشگاه تهران (نایب رئیس)
    * رضا عسگری، پژوهشگاه دانشهای بنیادی  (خزانه دار)
    * فرهنگ لران، دانشگاه صنعتی اصفهان
    * اعظم ایرجی‌زاد، دانشگاه صعتی شریف
    * ایرج کاظمی نژاد، دانشگاه شهیدچمران اهواز
    * احسان ندائی اسکوئی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

اعضای علی‌البدل هیئت مدیره
    * هادی عربی، دانشگاه فردوسی مشهد
    * علیرضا آقائی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
    * فریناز روشنی، دانشگاه الزهرا

بازرسان

    * کیوان آقابابایی سامانی، دانشگاه صنعتی اصفهان (بازرس اصلی)
    * یاسر عبدی، دانشگاه تهران (بازرس علی‌البدل )هئیت مدیره دوره سیزدهم (۱۳۹۹-۱۳۹۶)

اعضای اصلی هیئت مدیره
    * محمدرضا اجتهادی، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
    * محمود پیامی شبستر، سازمان انرژی اتمی ایران ( نایب رئیس)
    * رضا عسگری، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی  (خزانه‌دار)
    * علیرضا ذاکر مشفق، دانشگاه صنعتی شریف
    * فاطمه شجاعی باغینی، دانشگاه تهران
    * رسول رکنی‌زاده، دانشگاه اصفهان
    * علیرضا آقائی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

اعضای علی‌البدل هیئت مدیره
    * منصور حقیقت، دانشگاه شیراز

    * محمدوحید تکوک ، دانشگاه رازی کرمانشاه

    * سیامک خادمی، دانشگاه زنجان

بازرسان
    * سیدمحمدصادق موحد، دانشگاه شهید بهشتی (بازرس اصلی)
    * یاسر عبدی، دانشگاه تهران (بازرس علی‌البدل 
)هئیت مدیره دوره چهاردهم (۱۳۹۹-۱۴۰۲)

اعضای اصلی هیئت مدیره

 • محمدرضا اجتهادی، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
 • حمیدرضا مشفق، دانشگاه تهران ( نایب رئیس)
 • نیما قلعه، دانشگاه فردوسی مشهد  (خزانه‌دار)
 • سیداکبر جعفری، دانشگاه صنعتی شریف
 • علیرضا ذاکر مشفق، دانشگاه صنعتی شریف
 • فرهنگ لران، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • سعدالله نصیری قیداری، دانشگاه شهیدبهشتی

اعضای علی‌البدل هیئت مدیره
 • منصور حقیقت، دانشگاه شیراز
 • فاطمه شجاعی، دانشگاه کرمان
 • اصغر عسگری، دانشگاه نبریز

بازرسان
 • علیرضا آقائی، دانشگاه سیستان و بلوچستان (بازرس اصلی)
 • سعید جلالی اسدآبادی، دانشگاه اصفهان (بازرس علی‌البدل )
آمار بازدید: ۶۴۹۹
همرسانی این مطلب را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید:صفحه انجمن فیزیک ایران را دنبال کنید

حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
 • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
 • دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com