فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۷۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۸۱         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۹
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۷۳         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ تست آزمایشی
۲ مریم‌السادات کاظمی‌تبار
۳ فاطمه غفوریان
۴ حامد مهاجرشیخی
۵ بابک مشمولی
۶ سیدقاسم ذاکرالحسینی
۷ محمد جهان ارا
۸ محمد کرمیار
۹ سیدایوب نبوتی فومنی
۱۰ علی عبادی
۱۱ فرناز حسنی‌دستجردی
۱۲ مریم منظرزاده معافی دانشجویی
۱۳ شیلا مقتدردیزج دانشجویی
۱۴ پریسا رحمانی دانشجویی
۱۵ سارا کاظمی دانشجویی
۱۶ امین حاجی علی بیگی دانشجویی
۱۷ فاطمه شریعتی اشرفی دانشجویی
۱۸ فرانک مذهب جعفری دانشجویی
۱۹ سیده فائزه هاشمی دانشجویی
۲۰ ندا عباس نژاد ترکی دانشجویی
۲۱ مرضیه احمدی کاظم آبادی دانشجویی
۲۲ مرضیه نکوئی دانشجویی
۲۳ شبنم عباسی دانشجویی
۲۴ ثمینه کوچک دانشجویی
۲۵ بهار روحوند دانشجویی
۲۶ مریم رشیدی دانشجویی
۲۷ علی محمد علی لویی دانشجویی
۲۸ سید محمد صادق حسینی نیشابوری دانشجویی
۲۹ خضر زارعی دانشجویی
۳۰ مژده محمدی دانشجویی
۳۱ حامد عزت آبادی پور دانشجویی
۳۲ منیره جعفری دانشجویی
۳۳ روح ا... نعمتی دانشجویی
۳۴ یاسمن فاضلی دانشجویی
۳۵ امیر عبادتی بازکیائی دانشجویی
۳۶ کیمیا نیک پسند دانشجویی
۳۷ مهدی فولادی اردکانی دانشجویی
۳۸ معصومه معرفتی دانشجویی
۳۹ سید بهداد غفاری دانشجویی
۴۰ مسعود بابائیان دانشجویی
۴۱ فاطمه هوشمندزاده دانشجویی
۴۲ آزاده ولی نتاج عمران دانشجویی
۴۳ سهیلا اسدی ارزنه ئی دانشجویی
۴۴ مهدی سدیدیان دانشجویی
۴۵ آرزو شفیعی قهدریجانی دانشجویی
۴۶ سیده شادی سعیدی دانشجویی
۴۷ ندا شجاعی دانشجویی
۴۸ مهناز دوستدار کژدهی دانشجویی
۴۹ هدا علیجانزاده بورا دانشجویی
۵۰ ساراسادات مدنی کوچک دانشجویی

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۰ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com