فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۸۳۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۵۰         تعداد اعضای وابسته: ۱۲۹۸
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۰۷۵         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ فاطمه غفوریان
۲ تست آزمایشی
۳ حامد مهاجرشیخی
۴ مریم‌السادات کاظمی‌تبار
۵ سیدقاسم ذاکرالحسینی
۶ محمد کرمیار
۷ محمد جهان ارا
۸ علی عبادی
۹ سیدایوب نبوتی فومنی
۱۰ بابک مشمولی
۱۱ فرناز حسنی‌دستجردی
۱۲ علیرضا پاک نژاد دانشجویی
۱۳ فاطمه قرچکی دانشجویی
۱۴ سارا ابدالی تکلو دانشجویی
۱۵ بشری سعادت دانشجویی
۱۶ سولماز نقی‌زاده نمرور دانشجویی
۱۷ عاطفه طاهری نژاد دانشجویی
۱۸ اکرم شرفی دانشجویی
۱۹ سارا بابایی دانشجویی
۲۰ ساراسادات مدنی کوچک دانشجویی
۲۱ سیدعلیرضا محسنی دانشجویی
۲۲ مسعود حکیمی هریس دانشجویی
۲۳ فضیلت حبیب‌الهی دانشجویی
۲۴ آزاده راشدمحصل دانشجویی
۲۵ زهرا رضایی دانشجویی
۲۶ فاطمه علیپور‌مطلق دانشجویی
۲۷ سهیلا اسدی ارزنه ئی دانشجویی
۲۸ مریم السادات احتشامی دانشجویی
۲۹ میثم اسمعیل پور دانشجویی
۳۰ راحله فتوت دانشجویی
۳۱ هدا علیجانزاده بورا دانشجویی
۳۲ ندا شجاعی دانشجویی
۳۳ شانای ظفری دانشجویی
۳۴ آزاده ولی نتاج عمران دانشجویی
۳۵ علیرضا آقامحمدی‌آغمیونی دانشجویی
۳۶ مهدی سدیدیان دانشجویی
۳۷ آرزو شفیعی قهدریجانی دانشجویی
۳۸ سیده شادی سعیدی دانشجویی
۳۹ رضا همت زاده دانشجویی
۴۰ مهناز دوستدار کژدهی دانشجویی
۴۱ مسعود بابائیان دانشجویی
۴۲ فرزانه پرشکری دانشجویی
۴۳ حامد امین‌پور دانشجویی
۴۴ نادر طاهری‌قزوینی دانشجویی
۴۵ مریم شایسته فرد دانشجویی
۴۶ هادی محمودی‌شیخ‌سرمست دانشجویی
۴۷ مریم یزدانی‌دیزیچه دانشجویی
۴۸ سمیرا مسعودی دانشجویی
۴۹ راحله پیمانی‌فروشانی دانشجویی
۵۰ فاطمه‌سادات دیباج دانشجویی

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۷ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com