فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۴۳
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۶۳         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۶۳         تعداد سایر اعضا: ۱۲

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ تست آزمایشی
۲ فاطمه غفوریان
۳ حامد مهاجرشیخی
۴ مریم‌السادات کاظمی‌تبار
۵ علی عبادی
۶ سیدایوب نبوتی فومنی
۷ محمد کرمیار
۸ بابک مشمولی
۹ سیدقاسم ذاکرالحسینی
۱۰ محمد جهان ارا
۱۱ فرناز حسنی‌دستجردی
۱۲ کیمیا نیک پسند دانشجویی
۱۳ زهرا خورشیدی دانشجویی
۱۴ فاطمه کاوسی دانشجویی
۱۵ سیده مریم مرعشی پور دانشجویی
۱۶ سارا قیصری دانشجویی
۱۷ فاطمه هوشمندزاده دانشجویی
۱۸ کامبیز هدایتی دانشجویی
۱۹ معصومه معرفتی دانشجویی
۲۰ مرضیه احمدی کاظم آبادی دانشجویی
۲۱ ندا عباس نژاد ترکی دانشجویی
۲۲ سیده فائزه هاشمی دانشجویی
۲۳ مژده محمدی دانشجویی
۲۴ سید بهداد غفاری دانشجویی
۲۵ حامد عزت آبادی پور دانشجویی
۲۶ شبنم عباسی دانشجویی
۲۷ روح ا... نعمتی دانشجویی
۲۸ یاسمن فاضلی دانشجویی
۲۹ امیر عبادتی بازکیائی دانشجویی
۳۰ فاطمه شریعتی اشرفی دانشجویی
۳۱ مهدی فولادی اردکانی دانشجویی
۳۲ مرضیه نکوئی دانشجویی
۳۳ منیره جعفری دانشجویی
۳۴ امین حاجی علی بیگی دانشجویی
۳۵ مریم منظرزاده معافی دانشجویی
۳۶ شیلا مقتدردیزج دانشجویی
۳۷ پریسا رحمانی دانشجویی
۳۸ سارا کاظمی دانشجویی
۳۹ حمیدرضا نهاوندی دانشجویی
۴۰ فرانک مذهب جعفری دانشجویی
۴۱ علیرضا پاک نژاد دانشجویی
۴۲ مسعود بابائیان دانشجویی
۴۳ ساراسادات مدنی کوچک دانشجویی
۴۴ اکرم شرفی دانشجویی
۴۵ شانای ظفری دانشجویی
۴۶ سارا ابدالی تکلو دانشجویی
۴۷ بشری سعادت دانشجویی
۴۸ صدیقه نیکی پار دانشجویی
۴۹ سارا بابایی دانشجویی
۵۰ سیده شادی سعیدی دانشجویی

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۹ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com