دوره‌های قبل
هئیت مدیره دوره اول (۱۳۶۴)

اعضای اصلی
 • دکتر رضا منصوری، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
 • دکتر سیدمحمد امینی، دانشگاه صنعتی اصفهان (خزانه دار )
 • دکتر یوسف ثبوتی، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
 • دکتر محمدتقی توسلی، دانشگاه تهران
 • دکتر مهدی گلشنی، دانشگاه صنعتی شریف

اعضای علی‌البدل
 • دکتر علی افشاربکشلو، دانشگاه تهران
 • دکتر مهدی برکشلی، دانشگاه تهران
 • دکتر محمد لامعی رشتی ، سازمان انرزی اتمی ایران


هئیت مدیره دوره دوم (۱۳۶۵)

اعضای اصلی
 • دکتر رضا منصوری، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
 • دکتر یوسف ثبوتی، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
 • دکتر مهدی گلشنی، دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر سیدمحمد امینی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دکتر محمدتقی توسلی، دانشگاه تهران

اعضای علی‌البدل
 • دکتر منیژه رهبر، دانشگاه تهران
 • دکتر رحیم کوهی فایق، دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر حسام الدین ارفعی، دانشگاه صنعتی شریف


هئیت مدیره دوره سوم (۱۳۶۷)

اعضای اصلی
 • دکتر یوسف ثبوتی، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان(رئیس)
 • دکتر منیژه رهبر، دانشگاه تهران
 • دکتر سیدمحمد امینی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دکتر مهدی گلشنی، دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر عزت الله ارضی، دانشگاه تهران

اعضای علی‌البدل
 • دکتر صمد فرخی، دانشگاه تهران
 • دکتر محمد لامعی رشتی، سازمان انرزی اتمی ایران

بازرسان
 • دکتر ابوالقاسم جلایر، دانشگاه تهران ( بازرس)
 • دکتر حسن عزیزی، دانشگاه شهیدبهشتی (بازرس علی البدل)


هئیت مدیره دوره چهارم (۱۳۷۲-۱۳۶۹)

اعضای اصلی
 • دکتر رضا منصوری، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
 • دکتر اعظم پورقاضی، دانشگاه اصفهان (نایب رئیس)
 • دکتر حبیب تجلی، دانشگاه تبریز ( خزانه دار)
 • دکتر مهدی صفا اصفهانی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دکتر مجتبی جعفرپور، دانشگاه شهیدچمران اهواز

اعضای علی‌البدل
 • دکتر صمد فرخی، دانشگاه تهران
 • دکتر جمشید قنبری، دانشگاه فردوسی مشهد

بازرسان
 • دکتر ابوالقاسم جلایر، دانشگاه تهران ( بازرس اصلی 69)
 • دکتر اکبر زنده‌نام، دانشگاه اراک، (بازرس علی البدل 69)
 • دکتر ابوالقاسم جلایر، دانشگاه تهران ( بازرس اصلی 70)
 • دکتر محمدهادی هادیزاده، دانشگاه فردوسی مشهد (بازرس علی البدل 70)
 • دکتر عزت‌الله ارضی، دانشگاه تهران (بازرس اصلی 71)
 • دکتر محمدهادی هادیزاده ، دانشگاه فردوسی مشهد (بازرس علی البدل71)

 در سال 71 مدت بازرسی از یکسال به سه سال تغییر یافت. و با توجه به شرایط اضطراری مجمع عمومی انجمن در سال 1374 با رای گیری از اعضای پیوسته قرار شد بازرسان (دکتر ارضی و دکتر هادیزاده) تا پایان شهریور 1375 در سمت خود باقی بمانند.

1372 درخواست ثبت انجمن توسط هیئت موسس : دکتر اعظم پورقاضی – دکتر محمدتقی توسلی – دکتر یوسف ثبوتی – دکتر مهدی گلشنی و دکتر رضا منصوریهئیت مدیره دوره پنجم (۱۳۷۵-۱۳۷۲)

اعضای اصلی
 • دکتر رضا منصوری، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
 • دکتر منیژه رهبر، دانشگاه تهران (نایب رئیس )
 • دکتر اعظم پورقاضی، دانشگاه اصفهان (خزانه دار)
 • دکتر مجتبی جعفرپور، دانشگاه شهیدچمران اهواز
 • دکتر محمدتقی توسلی، دانشگاه تهران

اعضای علی‌البدل
 • دکتر صمد فرخی، دانشگاه تهران
 • دکتر جمشید قنبری، دانشگاه فردوسی مشهد

بازرسان
 • دکتر عزت‌الله ارضی، دانشگاه تهران ( بازرس اصلی)
 • دکتر محمدهادی هادی‌زاده ، دانشگاه فردوسی مشهد ( بازرس علی‌البدل)هئیت مدیره دوره ششم (۱۳۷۸-۱۳۷۵)

اعضای اصلی
 • دکتر یوسف ثبوتی، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان(رئیس)
 • دکتر منیژه رهبر، دانشگاه تهران (نایب رئیس)
 • دکتر عزت‌الله ارضی، دانشگاه تهران (خزانه دار)
 • دکتر محمدتقی توسلی، دانشگاه تهران
 • دکتر محمد لامعی رشتی، سازمان انرژی اتمی ایران

اعضای علی‌البدل
 • دکتر محمدرضا حیدری خواجه‌پور، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
 • دکتر جمشید قنبری، دانشگاه فردوسی مشهد

بازرسان
 • دکتر ابراهیم عطاران کاخکی، دانشگاه فردوسی مشهد ( بازرس اصلی)
 • دکتر حسین قرائتی، بیمارستان امام خمینی (ره) (بازرس علی البدل)


هئیت مدیره دوره هفتم (۱۳۸۱-۱۳۷۸)


اعضای اصلی
 • دکتر رضا منصوری، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
 • دکتر حسام‌الدین ارفعی، دانشگاه صنعتی شریف (نایب رئیس)
 • دکتر عزت‌الله ارضی، دانشگاه تهران (خزانه دار)
 • دکتر حبیب تجلی، دانشگاه تبریز
 • دکتر اعظم پورقاضی، دانشگاه اصفهان

اعضای علی‌البدل
 • دکتر جمشید قنبری، دانشگاه فردوسی مشهد   
 • دکتر محمد لامعی رشتی، سازمان انرزی اتمی ایران

بازرسان
 • دکتر محمود مرادی، دانشگاه شیراز (بازرس اصلی)
 • دکتر ابراهیم عطاران کاخکی، دانشگاه فردوسی مشهد (بازرس علی البدل)


هئیت مدیره دوره هشتم (۱۳۸۴-۱۳۸۱)


اعضای اصلی
 • دکتر رضا منصوری، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
 • دکتر حسام‌الدین ارفعی، دانشگاه صنعتی شریف (نایب رئیس)
 • دکتر احمد شریعتی، دانشگاه الزهرا ( خزنه دار)
 • دکتر حبیب تجلی، دانشگاه تبریز
 • دکتر جمشید قنبری، دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای علی‌البدل
 • دکتر سعدالله نصیری قیداری، دانشگاه زنجان
 • دکتر مجتبی جعفرپور، دانشگاه شهید چمران اهواز

بازرسان
 • دکتر عزت‌الله ارضی، دانشگاه تهران (بازرس اصلی)
 • دکتر محمود مرادی، دانشگاه شیراز (بازرس علی البدل)


هئیت مدیره دوره نهم (۱۳۸۷-۱۳۸۴)

اعضای اصلی

 • دکتر عزت‌الله ارضی، دانشگاه تهران (رئیس)
 • دکتر مجتبی جعفرپور، دانشگاه شهید چمران اهواز (نایب رئیس)
 • دکتر جمشید قنبری، دانشگاه فردوسی مشهد (خزانه دار)
 • دکتر صمد سبحانیان، دانشگاه تبریز
 • دکتر محمدرضا رحیمی‌تبار، دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر محمدرضا اسکندری، دانشگاه شیراز

اعضای علی‌البدل
 • دکتر محمدرضا اسکندری، دانشگاه شیراز
 • دکتر منصور وصالی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

بازرسان
 • دکتر سالار باهر، دانشگاه لرستان (بازرس اصلی)
 • دکتر محمدحسین طیرانی، دانشگاه فردوسی مشهد (بازرس علی البدل)هئیت مدیره دوره دهم (۱۳۹۰-۱۳۸۷)

اعضای اصلی

 • دکتر هادی اکبرزاده، دانشگاه صنعتی اصفهان (رئیس )
 • دکتر سعدالله نصیری قیداری، دانشگاه زنجان (نایب رئیس)
 • دکتر محمدرضا اجتهادی، دانشگاه صنعتی شریف (خزانه دار)
 • دکتر عزت‌الله ارضی، دانشگاه تهران
 • دکتر فرهاد اردلان، دانشگاه صنعتی شریف
 
اعضای علی‌البدل

 • دکتر حمیدرضا سپنجی، دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر محمدرضا اسکندری، دانشگاه شیراز
 
بازرسان

 • سالار باهر، دانشگاه لرستان (بازرس اصلی)
 • ابوالقاسم عوض‌پور، دانشگاه یاسوج (بازرس علی البدل)


هئیت مدیره دوره یازدهم (۱۳۹۳-۱۳۹۰)

اعضای اصلی

    * هادی اکبرزاده، دانشگاه صنعتی اصفهان (رئیس)
    * سعدالله نصیری قیداری، دانشگاه زنجان ( نایب رئیس)
    * محمدرضا اجتهادی، دانشگاه صنعتی شریف  (خزانه دار)
    * اعظم ایرجی‌زاد، دانشگاه صنعتی شریف
    * حمیدرضا مشفق، دانشگاه تهران

اعضای علی‌البدل

    * حمیدرضا سپنجی، دانشگاه شهیدبهشتی
    * ایرج کاظمی نژاد ، دانشگاه شهیدچمران اهواز

بازرسان

    * کیوان آقابابایی سامانی، دانشگاه صنعتی اصفهان (بازرس اصلی)
    * عبدالمحمود داورپناه، دانشگاه سیستان و بلوچستان (بازرس علی البدل ) 

 


هئیت مدیره دوره دوازدهم (۱۳۹۶-۱۳۹۳)


اعضای اصلی

شاهین روحانی، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)

حمیدرضا مشفق، دانشگاه تهران (نایب رئیس)

رضا عسگری، پژوهشگاه دانشهای بنیادی  (خزانه دار)

فرهنگ لران، دانشگاه صنعتی اصفهان

اعظم ایرجی‌زاد، دانشگاه صعتی شریف

ایرج کاظمی نژاد ، دانشگاه شهیدچمران اهواز

احسان ندائی اسکوئی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

 

اعضای علی‌البدل

هادی عربی، دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا آقائی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

فریناز روشنی، دانشگاه الزهرا

 

بازرسان

کیوان آقابابایی سامانی، دانشگاه صنعتی اصفهان (بازرس اصلی)

یاسر عبدی، دانشگاه تهران (بازرس علی‌البدل )
آمار بازدید: ۷۲۳
همرسانی این مطلب را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید:صفحه انجمن فیزیک ایران را دنبال کنید

حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
 • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
 • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
 • دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com