گزارش جلسه ۰۳۲ باشگاه فیزیک یزد
یزد
جلسه سی و دوم
زمان: ۹۹/۹/۱۲
چهارشنبه -ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

مکان: مجازی meeting-2.yazd.ac.ir/physics-club
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
The interstellar medium through heavy molecules
امین فرهنگ
محقق پسا دکترا- پژوهشگاه دانش های بنیادی

The interstellar medium (ISM) is referred to as the gases between stars within a galaxy. The ISM has quite various physics and chemistry, where to include the environments with a temperature of a few million Kelvin to pretty cool areas. Because of the young star activities in addition to the mass ejection of old stars, and of course, supernova explosions, several atoms, molecules, and compounds are found in the ISM. Neutral gases can be observed in this environment as well as very hot and highly ionized clouds. The ISM is the birthplace of all-stars of space and therefore its study tells us stories about a wide range of mysteries from the formation of large galaxies to life creation on a planet like Earth.

برنامه سخنرانی
17:00 الی 17:10 خبر نشست : دکتر حمید مطهری
17:10الی 18:10 سخنرانی : دکتر امین فرهنگ
18:10 الی 18:20 خبر نشست دوم خانم سلیمیان


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک یزد را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک یزد
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com