فهرست اعضا
فهرست اعضای پیوسته انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۴۹۷
تعداد اعضای پیوسته: ۲۳۲۵         تعداد اعضای وابسته: ۱۲۹۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۷۸۷۲         تعداد سایر اعضا: ۵

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۲۵۱ اعظم ایزدی پیوسته
۲۵۲ دینا ایزدی پیوسته
۲۵۳ مرتضی ایزدی فرد پیوسته
۲۵۴ رضا ایزدی نجف آبادی پیوسته
۲۵۵ مریم ایلچی قزاآنی پیوسته
۲۵۶ نرجس ایلچی نژاد پیوسته
۲۵۷ فریدون بابائی پیوسته
۲۵۸ علیرضا بابائی جندابه پیوسته
۲۵۹ کمیل بابائی ولنی پیوسته
۲۶۰ علی اکبر بابایی پیوسته
۲۶۱ ایمان باباییان پیوسته
۲۶۲ احمد باپیردوانی پیوسته
۲۶۳ حجت اله باده یان پیوسته
۲۶۴ الهام بارانی زاده پیوسته
۲۶۵ مهدی بارزی پیوسته
۲۶۶ الهه بازوبند پیوسته
۲۶۷ فاطمه بازوبند پیوسته
۲۶۸ محمدرضا باسعادت پیوسته
۲۶۹ جواد باعدی پیوسته
۲۷۰ امید باغبانی پیوسته
۲۷۱ شانت باغرام پیوسته
۲۷۲ حمیدرضا باغشاهی پیوسته
۲۷۳ صادق باقرآبادی پیوسته
۲۷۴ صدیقه باقرزاده خیابانی پیوسته
۲۷۵ حامد باقری پیوسته
۲۷۶ مهران باقری پیوسته
۲۷۷ محسن باقری پیوسته
۲۷۸ میثم باقری تاجانی پیوسته
۲۷۹ محمدمهدی باقری محققی پیوسته
۲۸۰ منصوره باقری‌دربندی پیوسته
۲۸۱ زهرا بامشاد پیوسته
۲۸۲ سالار باهر پیوسته
۲۸۳ احسان باورساد پیوسته
۲۸۴ علی باکویی پیوسته
۲۸۵ علی بایبوردی پیوسته
۲۸۶ سمانه بایسته پیوسته
۲۸۷ طیبه بحرینی نژاد پیوسته
۲۸۸ محمدتقی بحرینی‌طوسی پیوسته
۲۸۹ حمید رضا بختیاری زاده پیوسته
۲۹۰ علی بخشایشی پیوسته
۲۹۱ زهرا بخشی پیوسته
۲۹۲ زینب بخشی پور پیوسته
۲۹۳ پریسا بخشی وند پیوسته
۲۹۴ حامد بخشیان سهی پیوسته
۲۹۵ علیرضا بدخشان پیوسته
۲۹۶ جلیل بدراقی پیوسته
۲۹۷ لادن بدری پیوسته
۲۹۸ نرگس بدری پیوسته
۲۹۹ فاطمه بدیعیان باغ سیاهی پیوسته
۳۰۰ زهرا بدیعیان باغ سیاهی پیوسته

صفحه قبلی ... ۳  ۴  ۵   ۶   ۷  ۸  ۹  ... صفحه بعدی

صفحه از ۴۷ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com