فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۸۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۹۲         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۹
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۷۲         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۵۱ یدالله شهامت دانشجویی
۵۲ یدالله چاروسایی دانشجویی
۵۳ یدالله عشریه وابسته
۵۴ یحیی اربابی وابسته
۵۵ یحیی عزیزی دانشجویی
۵۶ یحیی ثمره وابسته
۵۷ یحیی همت یار طباطبایی پیوسته
۵۸ یحیی خلیلی دانشجویی
۵۹ یحیی اکبری کوربلاغ پیوسته
۶۰ یاور تقی پورآذر پیوسته
۶۱ یاور محمدی پیوسته
۶۲ یاور کرامت دانشجویی
۶۳ یاشار بهمند وابسته
۶۴ یاشار عزیزیان کلاندرق پیوسته
۶۵ یاشار احمدی دانشجویی
۶۶ یاشار احدی وابسته
۶۷ یاشار رحمانی پیوسته
۶۸ یاسین بهادری وابسته
۶۹ یاسمین فدایی نایینی دانشجویی
۷۰ یاسمن نظرنمینی وابسته
۷۱ یاسمن نخجوانی دانشجویی
۷۲ یاسمن فاضلی دانشجویی
۷۳ یاسمن نمکی روش دانشجویی
۷۴ یاسمن مقدم نیا دانشجویی
۷۵ یاسمن فرزان پیوسته
۷۶ یاسمن عابد دانشجویی
۷۷ یاسمن رضایی مقدم دانشجویی
۷۸ یاسمن یاسائی مهرجردی پیوسته
۷۹ یاسمن همایونی دانشجویی
۸۰ یاسمن باقری مالک ابادی دانشجویی
۸۱ یاسمن گنج خانی دانشجویی
۸۲ یاسمن امیری دانشجویی
۸۳ یاسمن رحمانی منش دانشجویی
۸۴ یاسمن رنجبر دونچالی دانشجویی
۸۵ یاسرعلی تاجرزاده دانشجویی
۸۶ یاسر عبدی پیوسته
۸۷ یاسر رجبی پیوسته
۸۸ یاسر مهدی‌آرانی دانشجویی
۸۹ یاسر توکلی دانشجویی
۹۰ یاسر جهانگیری‌سی‌سخت دانشجویی
۹۱ یاسر ارجمند دانشجویی
۹۲ یاسر قاسمیان سوربنی دانشجویی
۹۳ یاسر رایگان دانشجویی
۹۴ یاسر شاپوری نژاد دانشجویی
۹۵ یاسر شمسی دانشجویی
۹۶ یاسر کراچیان دانشجویی
۹۷ یاسر صالحی گراب دانشجویی
۹۸ یاسر بالطف دانشجویی
۹۹ یاسر رضایی هفتادر وابسته
۱۰۰ یاسر حاجتی پیوسته

صفحه قبلی  ۱   ۲   ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۰ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com