فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۲۲۰
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۳۴         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۶
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۳۵۷         تعداد سایر اعضا: ۱۳

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۵۱ یدالله پاکیاری پیوسته
۵۲ یدالله صفری‌کرف وابسته
۵۳ یدالله چاروسایی دانشجویی
۵۴ یدالله احمدی‌زاده‌تورزنی پیوسته
۵۵ یدالله عشریه وابسته
۵۶ یدالله شهامت دانشجویی
۵۷ یحیی ثمره وابسته
۵۸ یحیی عزیزی دانشجویی
۵۹ یحیی اربابی وابسته
۶۰ یحیی همت یار طباطبایی دانشجویی
۶۱ یحیی اکبری کوربلاغ پیوسته
۶۲ یحیی خلیلی دانشجویی
۶۳ یاور تقی پورآذر پیوسته
۶۴ یاور کرامت دانشجویی
۶۵ یاور محمدی پیوسته
۶۶ یاشار احدی وابسته
۶۷ یاشار عزیزیان کلاندرق پیوسته
۶۸ یاشار احمدی دانشجویی
۶۹ یاشار بهمند وابسته
۷۰ یاشار رحمانی پیوسته
۷۱ یاسین بهادری وابسته
۷۲ یاسمین فدایی نایینی دانشجویی
۷۳ یاسمن نظرنمینی وابسته
۷۴ یاسمن نخجوانی دانشجویی
۷۵ یاسمن همایونی دانشجویی
۷۶ یاسمن باقری مالک ابادی دانشجویی
۷۷ یاسمن رضایی مقدم دانشجویی
۷۸ یاسمن فاضلی دانشجویی
۷۹ یاسمن یاسائی مهرجردی پیوسته
۸۰ یاسمن مقدم نیا دانشجویی
۸۱ یاسمن عابد دانشجویی
۸۲ یاسمن فرزان پیوسته
۸۳ یاسمن نمکی روش دانشجویی
۸۴ یاسمن رنجبر دونچالی دانشجویی
۸۵ یاسمن گنج خانی دانشجویی
۸۶ یاسمن رحمانی منش دانشجویی
۸۷ یاسمن امیری دانشجویی
۸۸ یاسرعلی تاجرزاده دانشجویی
۸۹ یاسر جهانگیری‌سی‌سخت دانشجویی
۹۰ یاسر توکلی دانشجویی
۹۱ یاسر رجبی پیوسته
۹۲ یاسر مهدی‌آرانی دانشجویی
۹۳ یاسر قاسمیان سوربنی دانشجویی
۹۴ یاسر ارجمند دانشجویی
۹۵ یاسر صالحی گراب دانشجویی
۹۶ یاسر کراچیان دانشجویی
۹۷ یاسر شمسی دانشجویی
۹۸ یاسر عبدی پیوسته
۹۹ یاسر شاپوری نژاد دانشجویی
۱۰۰ یاسر رایگان دانشجویی

صفحه قبلی  ۱   ۲   ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۵ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com