فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۳۹۵
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۷۹         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۸
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۴۸۴         تعداد سایر اعضا: ۱۴

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۲۵۱ کاظم بی تقصیر فدافن پیوسته
۲۵۲ کاظم یوسفی روبیات دانشجویی
۲۵۳ کاظم جلالی وابسته
۲۵۴ کاظم نفیسی پیوسته
۲۵۵ کاظم عبدل پور دانشجویی
۲۵۶ کاظم عزیزی پیوسته
۲۵۷ کارینه سهاکیان دانشجویی
۲۵۸ ویدا اسماعیلی دانشجویی
۲۵۹ ویدا خانی‌پرشکوه دانشجویی
۲۶۰ ویدا خدابنده بایگی دانشجویی
۲۶۱ ویدا مهرزاده دانشجویی
۲۶۲ ویدا فرهادی‌نژاد دانشجویی
۲۶۳ ویدا رضائی نمهل دانشجویی
۲۶۴ ویدا ناصرپوراسیابری دانشجویی
۲۶۵ ویدا حیدری دانشجویی
۲۶۶ ویدا صفدری کشکولی دانشجویی
۲۶۷ ویدا سالمی دانشجویی
۲۶۸ ولی‌الله ناصری پیوسته
۲۶۹ ولی‌الله اردشیری وابسته
۲۷۰ ولی‌الله پوررجب دانشجویی
۲۷۱ ولی‌الله مولایی دانشجویی
۲۷۲ ولی دریکوندی دانشجویی
۲۷۳ ولی علیزاده دانشجویی
۲۷۴ وقار منظوری وابسته
۲۷۵ وسرا هاشمی دانشجویی
۲۷۶ وستا هنری دانشجویی
۲۷۷ وردا فقیرحق دانشجویی
۲۷۸ ودیعه علیمردان دانشجویی
۲۷۹ وحیده عبدالعظیمی وابسته
۲۸۰ وحیده کاظم لو پیوسته
۲۸۱ وحیده فضل‌اللهی علمداری دانشجویی
۲۸۲ وحیده خروتی دانشجویی
۲۸۳ وحیده ناصری دانشجویی
۲۸۴ وحیده خارزی وابسته
۲۸۵ وحیده بقالان‌گل‌خطمی دانشجویی
۲۸۶ وحیده اکبری دانشجویی
۲۸۷ وحیده فقیهی دانشجویی
۲۸۸ وحیده رضایی کهخایی دانشجویی
۲۸۹ وحیده کیان پور دانشجویی
۲۹۰ وحیده فریدفر پیوسته
۲۹۱ وحیده انصاری دانشجویی
۲۹۲ وحیده فقیهی پیوسته
۲۹۳ وحیدرضا یزدان‌پناه دانشجویی
۲۹۴ وحیدرضا رضایی دانشجویی
۲۹۵ وحیدرضا شمسایی دانشجویی
۲۹۶ وحیدرضا زاهدی دانشجویی
۲۹۷ وحیدرضا شجاعی دانشجویی
۲۹۸ وحید رضا عرفان مهر پیوسته
۲۹۹ وحید رضا بحرینی مقدم دانشجویی
۳۰۰ وحید کمالی پیوسته

صفحه قبلی ... ۳  ۴  ۵   ۶   ۷  ۸  ۹  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۸ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com