فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۱۹۸
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۲۵         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۳۴۵         تعداد سایر اعضا: ۱۳

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۲۰۱ کبری عدنانی ساداتی دانشجویی
۲۰۲ کبری امینی مصطفی آبادی دانشجویی
۲۰۳ کبری احدزاده نمین دانشجویی
۲۰۴ کبرا قنواتی پیوسته
۲۰۵ کاوه رئیسی دانشجویی
۲۰۶ کاوه خجسته لاکلایه دانشجویی
۲۰۷ کاوه شیرازی دانشجویی
۲۰۸ کاوه مشتاق دانشجویی
۲۰۹ کاوه حقیقی مود پیوسته
۲۱۰ کاوه دلفان آذری پیوسته
۲۱۱ کاوه صلواتی دانشجویی
۲۱۲ کاوس میرعباس زاده پیوسته
۲۱۳ کاوس عباسی پیوسته
۲۱۴ کامیار محسنی دانشجویی
۲۱۵ کامیار اژدری پیوسته
۲۱۶ کامیار محسنی دانشجویی
۲۱۷ کامل تالونه دانشجویی
۲۱۸ کامران خوشنویسان دانشجویی
۲۱۹ کامران مسگری‌عباسی دانشجویی
۲۲۰ کامران احمدی پیوسته
۲۲۱ کامران عشقی دانشجویی
۲۲۲ کامران وفا پیوسته
۲۲۳ کامران حجاز دانشجویی
۲۲۴ کامران فرقانی دانشجویی
۲۲۵ کامران لاری دانشجویی
۲۲۶ کامران سخاوتی وابسته
۲۲۷ کامران جلابپور دانشجویی
۲۲۸ کامران حیدریان دانشجویی
۲۲۹ کامران بابائیان دانشجویی
۲۳۰ کامران کشیری دانشجویی
۲۳۱ کامبیز منوچهری پیوسته
۲۳۲ کامبیز گل محمدی دانشجویی
۲۳۳ کامبیز عالمی وابسته
۲۳۴ کامبیز گل‌باباپور وابسته
۲۳۵ کامبیز هدایتی دانشجویی
۲۳۶ کامبیز خدامیر دانشجویی
۲۳۷ کاظم بازقندی وابسته
۲۳۸ کاظم رضازاده ساراب پیوسته
۲۳۹ کاظم جلالی وابسته
۲۴۰ کاظم نفیسی پیوسته
۲۴۱ کاظم اسحاق‌نیا دانشجویی
۲۴۲ کاظم نقی‌خانی وابسته
۲۴۳ کاظم بی تقصیر فدافن پیوسته
۲۴۴ کاظم افتخارزاده وابسته
۲۴۵ کاظم گرامی وابسته
۲۴۶ کاظم یوسفی روبیات دانشجویی
۲۴۷ کاظم عزیزی پیوسته
۲۴۸ کاظم عبدل پور دانشجویی
۲۴۹ کارینه سهاکیان دانشجویی
۲۵۰ ویدا فرهادی‌نژاد دانشجویی

صفحه قبلی ... ۲  ۳  ۴   ۵   ۶  ۷  ۸  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۴ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com