فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۷۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۸۱         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۹
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۷۳         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۲۰۱ کاوه شیرازی دانشجویی
۲۰۲ کاوه صلواتی دانشجویی
۲۰۳ کاوه مشتاق دانشجویی
۲۰۴ کاوه دلفان آذری پیوسته
۲۰۵ کاوس عباسی پیوسته
۲۰۶ کاوس میرعباس زاده پیوسته
۲۰۷ کامیار محسنی دانشجویی
۲۰۸ کامیار اژدری پیوسته
۲۰۹ کامیار محسنی دانشجویی
۲۱۰ کامل تالونه دانشجویی
۲۱۱ کامران احمدی پیوسته
۲۱۲ کامران وفا پیوسته
۲۱۳ کامران لاری دانشجویی
۲۱۴ کامران سخاوتی وابسته
۲۱۵ کامران حجاز دانشجویی
۲۱۶ کامران فرقانی دانشجویی
۲۱۷ کامران عشقی دانشجویی
۲۱۸ کامران خوشنویسان دانشجویی
۲۱۹ کامران مسگری‌عباسی دانشجویی
۲۲۰ کامران حیدریان دانشجویی
۲۲۱ کامران کشیری دانشجویی
۲۲۲ کامران بابائیان دانشجویی
۲۲۳ کامبیز عالمی وابسته
۲۲۴ کامبیز گل‌باباپور وابسته
۲۲۵ کامبیز گل محمدی دانشجویی
۲۲۶ کامبیز منوچهری پیوسته
۲۲۷ کامبیز خدامیر دانشجویی
۲۲۸ کامبیز هدایتی دانشجویی
۲۲۹ کاظم بی تقصیر فدافن پیوسته
۲۳۰ کاظم یوسفی روبیات دانشجویی
۲۳۱ کاظم گرامی وابسته
۲۳۲ کاظم نفیسی پیوسته
۲۳۳ کاظم جلالی وابسته
۲۳۴ کاظم رضازاده ساراب پیوسته
۲۳۵ کاظم نقی‌خانی وابسته
۲۳۶ کاظم افتخارزاده وابسته
۲۳۷ کاظم اسحاق‌نیا دانشجویی
۲۳۸ کاظم بازقندی وابسته
۲۳۹ کاظم عزیزی پیوسته
۲۴۰ کاظم عبدل پور دانشجویی
۲۴۱ کارینه سهاکیان دانشجویی
۲۴۲ ویدا خدابنده بایگی دانشجویی
۲۴۳ ویدا مهرزاده دانشجویی
۲۴۴ ویدا خانی‌پرشکوه دانشجویی
۲۴۵ ویدا حیدری دانشجویی
۲۴۶ ویدا اسماعیلی دانشجویی
۲۴۷ ویدا ناصرپوراسیابری دانشجویی
۲۴۸ ویدا فرهادی‌نژاد دانشجویی
۲۴۹ ویدا رضائی نمهل دانشجویی
۲۵۰ ویدا صفدری کشکولی دانشجویی

صفحه قبلی ... ۲  ۳  ۴   ۵   ۶  ۷  ۸  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۰ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com